Statut

Spis treści

 Rozdział 2. Cele , zadania Klubu i sposoby ich realizacji.

§9Celami i zadaniami Klubu są:

1. rozwijanie rożnych form kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej,
2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej w oparciu o uprawianie sztuk i sportów walki , prowadzenia zajęć profilaktyki wad postawy i pływania
3. integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskiej i nauczycielskiej na terenie swego działania
4. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie patologii w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej oraz współdziałanie w tym zakresie z organami samorządowymi i innymi podmiotami
5. promocja zdrowia-upowszechnianie zdrowego trybu życia
6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

§10Cele i zadania wymienione w § 9 Klub realizuje przez:
1. wspomaganie realizacji szkolnych zajęć wychowania fizycznego,
2. organizowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i sportowo-rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych,
3. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
4. uczestnictwo w ogólnodostępnych imprezach sportowych i rekreacyjnych,
5. upowszechnianie uprawiania rożnych dyscyplin sportowych oraz form rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem sztuk i sportów walki oraz profilaktyki wad postawy i pływania poprzez organizowanie treningów, sesji szkoleniowych ,egzaminów uczniowskich i mistrzowskich na stopnie w sztukach i sportach walki, konkursów, zawodów sportowych, obozów szkoleniowych, wykładów, seminariów, prelekcji,
6. upowszechnianie krajoznawstwa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
7. finansowania stypendiów sportowych dla uczniów uzdolnionych sportowo.
8. organizowanie szkoleń dla kadry szkoleniowej.
9.przeciwdzialanie patologiom społecznym poprzez promowanie zdrowego trybu życia,
10. podnoszenie poziomu wyszkolenia oraz sprawności fizycznej członków Klubu,
11. prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o sporcie, przepisów z zakresu kultury fizycznej i niniejszego statutu.
§111. Działalność określona w § 9 i § 10 jest działalnością statutową Klubu i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
2. Walne Zebranie członków Klubu określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej są w szczególności:
- szkolenia z zakresu promocji zdrowia, zdrowego trybu życia,
- organizowanie seminariów, prelekcji, szkoleń z zakresu przeciwdziałania patologii w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej.
4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 są:
- organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i zawodów sportowych,
- organizowanie obozów sportowych,
- szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu i dziedzinach rekreacji.
5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej Klubu, jeśli Walne Zebranie członków Klubu podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

§12Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

1. kierownictwem i radami szkół,
2. organami rządowymi i samorządowymi,
3. innymi klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń,

§13Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na:
1. społecznej pracy swoich członków i działaczy,
2. pomocy materialnej i organizacyjnej rodziców uczniów i działaczy,
3. bazie sportowo-rekreacyjnej szkół oraz jednostek komunalnych,

§14Klub działa według zasad:
1. Wszystkie władze Klubu są wybierane i zobowiązane do składania członkom sprawozdania ze swej działalności.
2. Władze Klubu podejmują samodzielne uchwały.
3. Wszelkie ogniwa organizacyjne i członkowskie Klubu, działają zgodnie z uchwałami władz Klubu.

§15Sekcje i zespoły Klubu działają według zasad:
1. Sekcje i zespoły są jednostkami organizacyjnymi Klubu powołanymi przez Zarząd. Szczegółowe zasady funkcjonowania sekcji i zespołów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd, zwykła większością głosów.
2. Sekcje i zespoły grupują członków Klubu według ich zainteresowań.

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!